Správa domu


Správa domu

 • povedeme pro Vás veškerou ekonomickou agendu spojenou se správou Vašeho domu
  • předpis záloh a vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek
  • předpis a vyúčtování příspěvků do fondu oprav jednotlivých vlastníků
  • zajištění automatizovaného a zašifrovaného styku se službou SIPO (s utajením osobních dat)

Základní služby

 • zpracování nájemních smluv pro nájemní byty
 • zajištění předepsaných revizí a kontrol technických zařízení domu
 • vedení veškeré předepsané technické agendy
 • zajištění odstranění závad na základě revizí a kontrol
 • zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek s výpočtem poplatků z prodlení

Dále zajistíme

 • soudní vymáhání prostřednictvím právní služby
 • běžné údržby a opravy jak u společných částí domu, tak u jednotlivých vlastníků (družstevníků)
 • příkazy k úhradě (po odsouhlasení nákladů) za opravy a údržbu domu
 • archivace předepsané dokumentace, písemností a osobní agendy všech uživatelů jednotek
 • periodický úklid společných částí domu

Standardní služby

 • vedení účetnictví společenství
 • účtování na samostatném účtu založeném zástupci společenství (družstva) s ošetřením elektronického přístupu správce

Dále zajistíme

 • výběrové řízení (s rozhodovací pravomocí vlastníka domu) a sepsání smlouvy o dílo
 • plánované údržby a investice dle návrhu správce (odsouhlasené vlastníkem domu)
 • dozorování při realizaci běžné a plánované údržby domu za účasti vlastníka domu
 • schůdnost přístupových chodníků k domu (zimní údržba)
 • odvod daní a poplatků vztahujících se k domu a přípravu podkladů pro přiznání daní vlastníků
 • organizaci výročních schůzí společenství (družstev)
 • vypracování daňových přiznání jednotlivých vlastníků, včetně povinných příloh
 • další požadavky vlastníka domu dle dohody

Kompletní servis dále zahrnuje

 • uzavření smluvních vztahů k zajištění dodávek služeb spojených s užíváním jednotek
  • voda, teplo, TUV, osvětlení společných prostor, čištění komínů, atd.
 • zajištění nepřetržité havarijní služby
 • uzavření pojištění domu a likvidace pojistných událostí
 • příkazy a kontrola inkasních úhrad za služby spojené s užíváním jednotek

Veškeré výše popsané úkony provádíme v souladu s právními předpisy.